POLSKI GRAFEN TO WIELKI SUKCES INNOWACYJNEJ POLSKIEJ MYŚLI TECHNOLOGICZNEJ

„Inicjatywa Graphene in Poland została powołana przez środowisko naukowo-badawcze we współpracy z sektorem przemysłowym w celu komercyjnego wykorzystania polskich osiągnięć naukowych” – mówi twórca jednej z metod produkcji grafenu wysokiej jakości, dr inż. Włodzimierz Strupiński z ITME. Graphene in Poland tworzą: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Wydziały Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i…

INNOWACYJNE ONKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I LEKI W TERAPII ANTYRAKOWEJ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH W OTWOCKIM ŚWIERKU POD WARSZAWĄ

Naukowcy z NCBJ mogą być naprawdę dumni – ich unikatowy lek trafi do wielu chorych.Obserwując rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w kontekście społeczno-gospodarczego rozwoju gminy zauważyłem, że istotne jest znaczenie ośrodków badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych i innych instytucji sektora edukacji i nauki. Instytucje te współpracując z podmiotami gospodarczymi, z przedsiębiorstwami oraz z samorządami współtworzą klastry kooperujących ze…

INNOWACYJNE GMINY. INNOWACYJNE FORMY WYPOCZYNKU, REKONWALESCENCJI, REKREACJI

Przykładami takich innowacyjnych jednostek samorządowych są Gmina Józefów i Gmina Otwock. Rozwój społeczno-gospodarczy Józefowa i Otwocka zdeterminowany jest w znaczącym stopniu położeniem w pobliżu miasta stołecznego Warszawy. Analizując kwestię położenia Otwocka należy podkreślić kluczowe aspekty, które determinują zintegrowany rozwój gminy otwockiej z innymi, w tym z warszawską. Gmina Józefów i Otwock charakteryzują się posiadaniem walorów…

KWESTIA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI UE W POPRZEDNICH LATACH W POLSCE

Z przeprowadzonych analiz wykorzystania środków finansowych z dotacji UE w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 wynika że nie wszystkie dofinansowywane projekty miały charakter inwestycyjny, nie wszystkie były ekonomicznie uzasadnione, a niektóre po prostu były śmieszne, niedorzeczne w swej istocie celów finansowania. Wiele błędów także popełniono w procedurach ogłaszanych konkursów i procedurach przyznawania środków z dotacji UE.…

PROGRAM AKTYWIZACJI INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE KLUCZEM DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

Aktywizacja innowacyjności i przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych w Polsce powinna należeć do kluczowych aspektów polityki gospodarczej i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Procesy innowacyjne generują wzrost synergii i korelacji między zmieniającymi się czynnikami otoczenia bliższego i dalszego modyfikującymi działalność przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Bez rozwoju innowacyjności w Polsce nie mamy szans aby dogonić kraje wysoko rozwinięte i na…

KINETIC WAVE POWER STATION CZYLI ELEKTROWNIA ZAMIENIAJĄCA ENERGIĘ KINETYCZNĄ PRZYBRZEŻNYCH FAL MORSKICH W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Elektrownia tego typu jest przykładem nowych technologii ekologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii, które będą w przyszłości musiały być rozwijane w związku z sukcesywnym wyczerpywaniem się tradycyjnych surowców energetycznych. Oprócz rozwijania odnawialnych źródeł energii kluczowym problemem w przyszłości będzie odzyskiwanie wody pitnej z surowców wtórnych lub innych źródeł wtórnych oraz zagospodarowanie toksycznych odpadów. Śmiecie w…

PLAN ROZWOJU PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO W POLSCE WG KONCEPCJI E-POJAZDÓW tj. EKOLOGICZNYCH SAMOCHODÓW, W TYM TAKŻE AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM


Rozwój innowacyjnych firm, reindustrializacja, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny – to filary rozwoju gospodarczego Polski ujęte w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanym przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.
dr Dariusz Prokopowicz

KONSUMPCJA JEST ISTOTNA ALE NIE NAJISTOTNIEJSZA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

  W ostatnich latach wzrost konsumpcji w Polsce uległ znacznemu przyhamowaniu co związane było z efektem pokryzysowego (kryzys finansowy 2008) spowolnienia wzrostu gospodarczego w skali globalnej i obawami wielu Polaków o swój byt w ujęciu finansowym, o pracę. Od kilku miesięcy sytuacja wyraźnie uległa poprawie, prawdopodobnie odnotowany będzie znaczący wzrost konsumpcji w bieżącym 2016 roku…

PIERWSZY POLSKI SAMOCHÓD NA WODÓR. WSPANIAŁE OSIĄGNIĘCIE POLSKIEJ MYŚLI TECHNICZNEJ NA MIARĘ XXI WIEKU

Chociaż technologia silników w których źródłem energii jest spalanie wodoru znana jest już od kilkudziesięciu lat to niestety lobby koncernów naftowych celowo spowalniały rozwój tego technologicznego i cywilizacyjnego postępu. Doniosłość i cywilizacyjna nowczoczesnośc tej wodorowej technologii związana jest przede wszystkim z zamianą silników spalinowych, będocych źródłem zanieczyszczenia powietrza, emisji rakotwórczych pochodnych benzopirenu i emisji gazów…